Biodiversiteettikoulutusverkosto kokoontui Konneveden tutkimusasemalle (11/2022)

Marraskuussa kokoonnuimme Konneveden tutkimusasemalle kuulemaan monitieteisiä puheenvuoroja koulutus- ja biodiversiteettiteemaisista hankkeista ja projekteista, keskustelemaan kokemuksista, ideoista, haasteista biodiversiteettiopetuksen parissa sekä pohtimaan mahdollisuuksia aihealueen kurssien opetusyhteistyön jatkumisessa, vakiinnuttamisessa ja laajentamisessa.

Oli erittäin mukava kokoontua verkoston voimin ja päästä näkemään etäkokouksista tuttuja ihmisiä vaihteeksi ihan kasvotusten. Mukana oli osallistujia eri yliopistoista ja yhteistyöhalukkuus ja kiinnostus biodiversiteettiopetusyhteistyötä kohtaan oli ihailtavan suurta. Keskustelu oli vireää niin biodiversiteettiopetuksen teemoista kuin alan ajankohtaisista tutkimusaiheistakin. Oli mukava, että pääsimme jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia biodiversiteettiteemojen parissa työskentelyyn liittyen, sekä suunnittelemaan yhdessä jatkoa.

Työpajoissa pohdimme muun muassa biodiversiteettiopetusyhteistyön jatkamista ja sitä, mitä uusia kursseja opiskelijoille tarjotaan verkoston kautta jatkossa, sekä millaiselle osaamiselle biodiversiteettiteemoissa on tulevaisuudessa tarvetta. Lisäksi huomiota kiinnitettiin siihen, miten biodiversiteettiosaamista voitaisiin lisätä myös korkeakoulumaailman ulkopuolella.

Kohderyhmien laajentaminen koettiin tärkeäksi ja todettiin, että biodiversiteettiosaamista tarvitaan sekä yleisellä että syventävällä tasolla. Näin ollen myös koulutusta tarvitaan monitieteisesti sekä aihespesifisesti. Vahvoille laji- ja ekologiaosaajille, muun muassa ajankohtaisiin elinympäristöjen ennallistamiskysymyksiin liittyen, tulee olemaan tarvetta, ja verkoston yhteisenä toiveena onkin, että opinnot tukevat työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista. Maasto-opetuksella on tässä erityisen tärkeä tehtävä. Maasto-opetuksen tueksi voidaan rakentaa erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka valmistavat teoriaopetuksen saaneita opiskelijoita maastokursseille.

Yhteistyön laajentamista ja biodiversiteettiosaamisen vahvistamista myös yleisellä tasolla ja monitieteisesti pidettiin tärkeänä. Luonto- ja ympäristöasioiden osaamisen nähdään olevan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää eri alojen yritysten toiminnassa. Koulutuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa biodiversiteettiteemojen läpileikkaavuutta eri aloilla sekä tarvetta opiskelijoiden monipuolisiin opinto- ja urapolkuihin sekä niiden ohjaukseen. Biodiversiteettiopetuksen kehittämisessä onkin tärkeää huomioida erilaiset kohderyhmät ja räätälöidä biodiversiteettiosaamista eri alojen oppisisältöjä tukevaksi.

Myöskään kansainvälistä yhteistyötä ja markkinointia ei tule unohtaa, sillä toimivilla kursseilla on kysyntää myös kansainvälisesti ja näin voidaan vahvistaa Suomen roolia luontokadon hillitsemisessä ja vihreässä siirtymässä. Markkinoinnin ja tiedotuksen näkökulmasta on tärkeää muistaa, että uusia kohderyhmiä voidaan tavoittaa uusien kanavien kautta.

Konneveden tutkimusasema sijaitsee Konneveden rannalla.

Lähdemme suunnittelemaan verkoston toiminnan jatkuvuutta tapaamisessa saatujen ideoiden pohjalta, ja toivomme, että verkoston toimintaan saadaan jatkossa lisäresursseja. Tapahtuman ja hanketyön pohjalta muodostetaan Biodiversiteettikoulutusverkoston ristiinopiskelun toimintamalli ja jatketaan verkoston kurssien ristiinopiskelumahdollisuuksien laajentamista. Toivottavasti jatkossa voidaan myös järjestää uusia tapaamisia verkoston väelle ja jatkaa verkostoitumista.

Kaksivuotinen Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke biodiversiteettikoulutuksen opetusyhteistyön alkaa olla loppusuoralla, mutta työ biodiversiteettiopetuksen parissa jatkuu. Hankkeen päätöskuulumisia sitten joulukuussa!

Biodiversiteettiterveisin Elli, Emma ja Iida-Sofia

Mitä kuuluu Biodiversiteettikoulutusverkostolle? (6/2022)

Maisemia Tiilikkajärven kansallispuistosta kesäkuussa 2022. Kuva: Elli Hämynen

Kesä on tullut ja hanke edennyt. Tässä kuulumisia siitä, missä hankkeessa mennään ja millä miettein suuntaamme kesälaitumille.

Verkoston opetusyhteistyösopimus (tuttavallisemmin ristiinopiskelusopimus) on allekirjoitettu Itä-Suomen, Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Mukana sopimuksessa on tällä hetkellä osaamista lajintuntemuksesta, eri ekosysteemien ekologiasta, ekologian tutkimusmenetelmistä sekä yleisesti biodiversiteetin tilasta.

Kokonaan uusilla kursseilla paneudutaan trooppisiin kasviheimoihin, uhanalaisuusarviointeihin ja luontokadon syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin (lue lisää Biodiversity.now -kurssista aiemmasta blogista). Monimuotoisia suoritustapoja on kehitetty suoteemaisiin kursseihin, kalojen populaatiomallinnukseen sekä trooppisiin kasviheimoihin liittyen.

Kenttäkurssien osalta ensi syksynä pilotoidaan kääpäkurssia, jonka myötä saadaan kokemusta siitä, miten kenttäkurssiyhteistyötä voidaan jatkossa vahvistaa enemmänkin.

Muita ensi lukuvuoden aikana verkoston ristiinopiskeluna opetettavia teemoja ovat lintujen lajintuntemus, luonnonsuojelun perusteet, planetaarinen hyvinvointi, kasvien lajintuntemus, talviekologia, metsäekologia ja metsämaan ekologia.

Suurin osa kursseista on maisteritason kursseja, jotka luovat biologian, ympäristötieteiden ja maatalous- ja metsätieteiden opiskelijoille mahdollisuuden monipuolistaa omaa opintopolkuaan.

Ja mikä hienointa, kurssit ovat auki kaikkien verkoston yliopistojen opiskelijoille eli hankkeemme tavoite biodiversiteettiosaamisen vahvistamisesta ja laajemmasta opetusyhteistyöstä on ottanut ison askeleen. Eikä tämä jää tähän, vaan nyt allekirjoitetun sopimuksen myötä kurssitarjontaa laajennetaan seuraavaksi lukuvuodeksi. Yhteistyön piiriin lisätään kursseja lukuvuotta 2023-2024 varten jo syksyn 2022 aikana. Lisää keskusteluja ja pohdintaa kuitenkin tarvitaan myös jatkossa, jotta yhteistyötä saadaan laajennettua ja ylläpidettyä.

Verkoston käytännön opetusyhteistyö käynnistyy siis toden teolla syksyllä ja ennen sitä tarkennamme vielä kurssien ilmoittautumiskäytäntöjä sekä suoritusohjeita. Lisäksi syksyllä avattavan Biodiversity.now-kurssin videosisältöjä työstetään ahkerasti Sitralta saamamme lisärahoituksen turvin.

Olemme myös saaneet verkostoon mukaan opiskelijaedustajia eri yliopistoista, ja näin pystymme kehittämään opetusyhteistyön toimintamallia opiskelijoiden näkemysten mukaisesti.

Tarkempia tietoja kurssitarjonnasta tulossa nettisivuille piakkoin!

Ihanan monimuotoista kesää toivottaen Elli

Tiilikkajärven kansallispuiston pitkospuita kesäkuussa 2022. Kuva: Elli Hämynen