Kohti pysyvää biodiversiteettiopetusyhteistyötä (4/2023)

Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa kiitos. Kiitos verkosto, kiitos toimiva tiimi, kiitos yhteistyökumppanit, kiitos johtoryhmä, kiitos rahoittajat ja kiitos hankettamme seuranneet!

Kuulostaa melkein alkuvuonna paljon kuulluilta gaalapuheilta. Mutta niin urheilussa, elokuvien teossa kuin biodiversiteettiopetuksen yhteistyön käynnistämisessäkin kiitokset ovat tarpeen.

Tähän blogiin on koottu tilannekuvaa siitä, mitä olemme verkostossa saaneet aikaiseksi ja miten verkoston toiminnan on suunniteltu jatkuvan.

Hankkeen päätyttyä

Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminta käynnistettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2021–2022, ja olen erittäin iloinen, että sain toimia koordinaattorina verkoston perustamisessa.

Verkostossa on paljon asiantuntemusta, jonka pohjalta voidaan jatkossa laajentaa kurssitarjontaa, suunnitella uudenlaista opetusyhteistyötä, jatkaa verkostoitumista ja ideoiden jakamista sekä tehdä yhteisiä tutkimusaloitteita. On ollut mukava huomata, että verkosto on koettu alusta asti kiinnostavaksi ja tarpeelliseksi, ja suhtautuminen yhteistoiminnan kehittämiseen on ollut positiivista. Tämä on tehnyt myös omasta työstäni palkitsevaa ja innostavaa.

Verkostossa on ollut motivaatiota toimia yhteistyössä muiden yliopistojen asiantuntijoiden kanssa ja tarjota kursseja yhteiseen koulutustarjontaan. Keskeistä toiminnassa tulee jatkossakin olemaan kiinnostus ja halukkuus toimia yhteistyössä ja kehittää biodiversiteettiaiheiden opetusta ja oppimismahdollisuuksia. Johtoryhmä on sitoutunut jatkamaan toiminnan vakiinnuttamista ja tiedottamista omissa yliopistoissaan sekä laajentamaan verkoston tunnettavuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Opintotarjonta

Verkoston ristiinopiskelu käynnistettiin syksyllä 2022 eli meneillään on ensimmäinen lukuvuosi opetusyhteistyön parissa. Ristiinopiskelun käytännöistä on opittu paljon, opiskelijat ovat löytäneet kursseille mukavasti ja tietoisuus kurssitarjonnasta on kasvanut. Kursseista suosituimpia vaikuttavat olleen kenttäkurssit sekä omaan tahtiin opiskeltavat verkkokurssit.

Tarjonnassa on tällä hetkellä mukana 20 eri kohderyhmille suunnattua kurssia. Mukana on kursseja kaikista verkoston yliopistoista kattaen muun muassa ekosysteemien ekologiaa, lajintuntemusta, tutkimusmenetelmiä sekä yleistä biodiversiteettiymmärrystä.

Kursseista monet ovat parhaillaan käynnissä. Ensi lukuvuonna opintotarjonta laajenee ja myös opiskelijamäärät toivottavasti kasvavat.

Verkoston toiminnassa kohdatut haasteet liittyvät pitkän aikavälin resursseihin ja aikatauluihin. Kenttäkurssien toteuttaminen useammassa paikassa yhtäaikaisesti todettiin haastavaksi, sillä ajankohdat ja kenttäasemien varaustilanne ovat erilaisia, pitkäaikaisista vastuuopettajista on puutetta ja ristiinopiskelun rahoitusmalli tukee yhden järjestäjän toteutusta. Lisäksi paine kulujen karsimiselle heikentää mahdollisuuksia sitoutua opetusyhteistyöhön pidemmäksi aikaa.

Toinen haaste yhteistyössä aiheutui erilaisista opintotietojärjestelmistä sekä opetussuunnitelmien eritahtisuudesta. Yliopistoilla on vaihtelevia käytäntöjä opintojen suunnittelun aikataulutuksessa, kursseille ilmoittautumisessa ja suorituskirjauksissa. Ristiinopiskelun käytäntöjä on tarkennettu tämän ensimmäisen lukuvuoden aikana ja opintohallinnoille aiheutuvan käsityön määrän odotetaan vähenevän valtakunnallisen Ristiinopiskelupalvelun käyttöönoton myötä.

Laajassa asiantuntijayhteistyössä Climate Universityn ja Una Europan kanssa työstetty ja myös Sitran ja Nordplussan tukema Biodiversity.now-kurssi on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Ensi syksynä opiskeltavaksi avautuu myös kolmen opintopisteen Biodiversity.now-projektityökurssi, jolla syvennytään luontokatoon ja sen seurauksiin ja ratkaisuihin käytännönläheisemmin ja paikallisemmin.

Luonto uhan alla 1 -kurssi on avautunut ja tarjoaa tietoa luontokadosta, uhanalaisuudesta ja luonnonsuojelun keinoista kaikille kiinnostuneille. Kurssille on jo löytänyt mukaan yli 300 opiskelijaa. Luonto uhan 2 -kurssi avautuu huhtikuun lopulla.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja, kuten 360-kuvia erilaisista luontokohteista sekä Biodiversity.now-videot, on jaettu Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jossa ne ovat laajasti eri toimijoiden hyödynnettävissä. Lisäksi nettisivuille on koottu opetusvinkkejä BioPeda-hankkeen pohjalta.

Näkyvyys ja jatkuvuus

Verkoston toiminta on saanut näkyvyyttä yliopistojen tiedotteissa ja Twitter-viestinnässä, ja hankkeen tuloksia on esitelty monissa tilaisuuksissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Oli myös mukava tavata verkostoa kasvotusten syksyllä Konneveden tutkimusasemalla järjestetyssä verkostotapaamisessa.

Biodiversiteettikoulutusverkostolla on yhteistyötä useiden monitieteisten hankkeiden ja opetusverkostojen kanssa, mikä osaltaan vahvistaa verkoston toiminnan jatkuvuutta. On ollut hienoa huomata, että tieto verkostosta on levinnyt, ja verkoston jäsenet ovat aktiivisesti edistäneet yhteistyötä omissa verkostoissaan.

Hankkeessa käynnistettyä työtä jatketaan Itä-Suomen yliopistossa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta saadun projektirahoituksen avulla. Tavoitteena on Avoimen yliopiston biodiversiteettiopetuksen kehittäminen ja jatkuvan oppimisen osaamistarpeisiin vastaaminen. Verkostossa rakennettuja kursseja kehitetään jatkossa entistä paremmin laajenevaa yleisöä palveleviksi, ja luvassa on muun muassa Biodiversity.now-kurssin kääntäminen suomeksi sekä metsänomistajille suunnattujen opintosisältöjen työstäminen. Lisäksi työn alla on poikkitieteellinen luontokatoon kytkeytyvä opintokokonaisuus Itä-Suomen yliopiston kestävän tulevaisuuden opintojen osaksi.

Hankkeen pohjalta muodostettiin toimintamalli biodiversiteettikoulutuksen opetusyhteistyölle. Toimintamalliin on tiivistetty verkostomaisen yhteistyön rakentaminen sekä ristiinopiskelun käytännön toiminta. Toimintamalliin pääsee tutustumaan nettisivuillamme, jotka ovat muuten uudistuneet. Sivuilta löytyy myös johtoryhmän yleinen kannanotto biodiversiteettiosaamisen ja -opetuksen merkityksestä.

Koordinaattorin kuulumiset

Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan toimia yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden keskuudessa. Verkoston rakentamisen motivaattorina on alusta asti toiminut ajatus siitä, että tämän saavuttamisessa monipuolisella, monitieteisellä ja ajankohtaisella biodiversiteettiosaamisella ja -opetuksella on suuri merkitys. Verkostossamme tiivistyy asiantuntemus ja halu toimia luontokadon hillitsemiseksi.  

Itselleni Biodiversiteettikoulutusverkoston koordinaattorina toimiminen on ollut hyvin antoisaa ja olen oppinut paljon niin asiasisällöistä kuin yhteistyön rakentamisestakin. On ollut hienoa saada tutustua laajaan joukkoon biodiversiteettiasiantuntijoita ja oppia uutta ajankohtaisesta tutkimuksesta luontokadon ratkaisemiseksi. Eri yliopistojen opetustyöhön ja käytäntöihin perehtyminen on tarjonnut aitiopaikan oman pedagogisen ymmärrykseni syventämiseen, ja koordinaattorina olen saanut vaikuttaa ja kantaa vastuuta sekä suunnitella, pohtia ja toteuttaa yhteistyössä hienon projektitiimimme kanssa. Verkoston kurssitarjonnassa on paljon mielenkiintoisia kursseja (ja ensi lukuvuonna vielä enemmän), ja toivon, että jatkossa yhä useampi oppija löytää kursseille.

Näillä ajatuksilla haluan kiittää kaikkia verkoston kehittämiseen osallistuneita ja suunnata kohti uusia tuulia kestävämmän tulevaisuuden parissa.

Aurinkoista kevättä toivottaen Elli

Kuvat: Elli Hämynen

Takaisin sivun yläosaan