Ajankohtaista

Luonnon biologinen monimuotoisuus eli biodiversiteetti on maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edellytys.

Biodiversiteettikoulutusverkoston verkostomainen yhteistyö yliopistojen biodiversiteettiopetuksessa käynnistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa vuosina 2021-2022. Hankkeessa koottiin verkosto, joka koostuu laajasti eri tieteenalojen biodiversiteettiosaajista. Biodiversiteettikoulutusverkoston kautta Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat voivat syventää biodiversiteettiosaamistaan toisten yliopistojen järjestämillä kursseilla.

Luonnon monimuotoisuus on hälyttävää vauhtia vähenemässä luonnonvarojen kestämättömän käytön, ilmastonmuutoksen, ekosysteemien pirstaloitumisen, vieraslajien leviämisen, elinympäristöjen pilaantumiseen ym. ihmisen toiminnan vuoksi. Luonnon monimuotoisuuden huomioimisen tulisikin olla osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa ja vaikuttaa läpileikkaavasti toimintatapojen muutoksiin niin talouspolitiikassa, kulttuurissa kuin maankäytön suunnittelussakin.

 

Jotta monimuotoisuus osataan huomioida kattavasti, tarvitaan koulutusta ja monipuolista yhteistyötä koulutussuunnittelussa. Biodiversiteettikoulutusverkosto on ensimmäinen askel alan opetusyhteistyön vakiinnuttamiseksi.

 

Biodiversiteettikoulutusverkosto laajentaa alan koulutustarjontaa ja vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin monimuotoisuuskysymysten parissa. Kurssit on suunnattu pääsääntöisesti biologian, ympäristötieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä maantieteen opiskelijoille, mutta mukana on myös aivan kaikille aloille soveltuvia kursseja. Mukana on niin etäopintoina opiskeltavia kursseja, kuin kenttä- ja harjoituskurssejakin. Kurssien opiskelu on opiskelijoille maksutonta, ja kurssit on suunniteltu siten, että ne täydentävät kotiyliopistossa tarjottavia opintoja ja tarjoavat mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen, sekä verkostoitumiseen toisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin kursseja verkoston voimin sekä syvennettiin yliopistojen välistä yhteistyötä biodiversiteettiaiheiden opetuksessa. Yhteistyö jatkuu myös hankkeen päätyttyä. Hankkeessa muodostetun yliopistoyhteistyön toimintamallin kautta yliopistojen vahvuusalat ja strategisten tavoitteiden mukainen osaaminen tuodaan koko verkoston käyttöön. Toimintamalliin voit tutustua täällä.

Opintosisällöt pyrkivät kattamaan eri ekosysteemien ja maantieteellisten alueiden monimuotoisuuden ja niiden tekemiseen on osallistunut laaja-alainen asiantuntijaverkosto. Verkoston opintotarjonnassa on 20 kurssia, ja kurssitarjotinta laajennetaan jatkossa.

Verkoston tavoitteet

Lisää biodiversiteettiosaamista yhteiskuntaan

Tiedon poikkitieteellisyys ja laaja-alainen soveltaminen

Opetusyhteistyö

Oppimismahdollisuuksia opiskelijoille

Poikkitieteisyys ja liikkuvuus

Suomen näkyvyys ja rooli kansainvälisissä biodiversiteettikysymyksissä

Suomen siirtymä ekologisesti kestävämpään ja vähähiilisempään yhteiskuntaan

Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminnan periaatteet:

Yhteinen tavoite ja halu tehdä yhteistyötä

Motivaatio, aktiivinen osallistuminen ja tiedotus

Selkeät vastuut ja koordinointi

Yhteistyö, viestintä, keskustelu, avoimuus

Palaute ja kehittyminen

 

Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan biodiversiteettikoulutusta!

Takaisin sivun yläosaan