Työskentely monitieteissä hankeympäristössä (8/2022)

”Biodiversiteettiin liittyvät näkökulmat ovat mielestäni erityisen kiinnostavia, sillä ne läpäisevät kaikki yhteiskunnan sektorit ja niiden merkitys näkyy kaikessa.”

Kuva: Mikko Hannuksela

Olen työskennellyt hankkeessamme kevään ja kesän opetusavustajana, ja työtehtäväni ovat olleet monipuolisia liittyen erityisesti koulutussuunnitteluun ja pedagogisen osaamisen soveltamiseen. Pian valmistuvana kasvatustieteilijänä minua on jo aiemmin kiinnostanut monitieteisyys ja koen sen yhdeksi suurista mielenkiinnon kohteista myös tässä hankkeessa. Lisäksi olen päässyt oppimaan biologian substanssin parissa, mikä on myös ollut innostavaa, sillä biologia ja erityisesti ekologia olivat lukiossa vahvuuksiani. Biodiversiteettiin liittyvät näkökulmat ovat mielestäni erityisen kiinnostavia, sillä ne läpäisevät kaikki yhteiskunnan sektorit ja niiden merkitys näkyy kaikessa. Luonnon monimuotoisuutta emme voi unohtaa taloudessa, politiikassa tai käytännön arjessamme. Lisäksi hankkeella vastaamme tulevaisuuden osaamistarpeisiin kehittämällä opetusta eri yliopistojen välillä sekä kehittämällä kansainvälistä biodiversiteettiaiheista verkkokurssia.

Kuva: Mikko Hannuksela

Tähän hankkeeseen suurin asiantuntemukseni on ollut pedagoginen osaaminen, jota olenkin pääsyt soveltamaan käytännössä verkkokurssien ja hankkeen opetusmateriaalien parissa. Olen myös pystynyt hyödyntämään luovuuttani ja näkemystäni verkkokursseista ja niiden toimivasta pedagogiikasta. Olen päässyt jättämään oman kädenjälkeni mm. Biodiversity.now-verkkokurssin rakenteeseen ja arviointiin sekä työskennellyt erityisesti pedagogisen suunnittelun ja toteutuksen parissa. Työtehtäviini on sisältynyt lisäksi mm. viestintää, yhteistyön suunnittelua, kokouksia ja opetusvideoihin osallistumista. Projektityöskentely mahdollistaa vapauden ja aikatauluttamisen tehtävien suhteen omien työtehtävien sisällä. Tämä vahvistaa edelleen ajanhallinnan ja priorisoinnin taitoja. Hankkeessa olen päässyt myös mukaan kansainväliseen ympäristöön ja osittaisena työkielenä on ollut englanti. Myös tämän olen kokenut mielenkiintoisena.

Projektityöskentelyssä suuressa verkostossa olen huomannut myös, että esimerkiksi tiedonkulku, sisäinen viestintä, vastuiden jakaminen ja johtamisen näkökulmat korostuvat. Nämä huomiot antavat hyvää oppia jatkoon erilaisissa projekteissa työskentelyyn.

Kuva: Mikko Hannuksela

Aikuiskasvatustieteen tulevaisuuden mahdollisuudet näen esimerkiksi eri alojen rajapinnoilla – tämä on myös yksi syy sille, miksi valitsin aikoinaan aikuiskasvatustieteen pääaineekseni. Uskoin koulutuksen antavan hyvät lähtökohdat työskentelyyn erilaisissa ympäristöissä. Tulevaisuuden työelämässä kaivataan monipuolista osaamista ja laajempaa näkökulmaa opintoalan ja työkokemuksen suhteen – mielestäni tarvitsemme enemmän erilaisten alojen ymmärrystä ja vuoropuhelua kuin vastakkainasettelua eri tieteenalojen tarpeellisuudesta. Olen iloinen, että olen päässyt työskentelemään luonnon monimuotoisuuden parissa monitieteisessä ympäristössä.

Aurinkoista alkusyksyä toivottaen Elina Hannuksela

Kestävän kehityksen moninaisuus (5/2022)

Terveiset Kestävän kehityksen päiviltä Aalto-yliopistosta!

Roihuvuoren kirsikkapuut olivat kauneimmillaan.

Päivien aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja kestävyyden määrittelyyn ja käsitteellistämiseen liittyen ja pohdittiin kestävyyttä monitieteisesti eri näkökulmista. Näkökulmia oli filosofisesta pohdinnasta alkuperäiskansoihin, ruokatuotannosta terveysvaikutuksiin ja tiedeyhteisöjen toiminnasta koulutuksen kehittämiseen. Kaikille oli yhteistä pyrkimys kokonaisvaltaiseen kestävään toimintaan ja ajatteluun.

Keskeisimpänä mieleen jääneitä ajatuksia:

  • Kestävyyttä tulee edistää eri sektoreilla yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa
  • Kestävien kulutusvalintojen lisäksi tarvitaan kulutuksen vähentämistä
  • Tutkimus on elinehto kestävien valintojen löytämiselle ja tutkimustietoa tarvitaan niin päätöksenteossa kuin yleisessä keskustelussakin.
  • Opettajilla on valtava rooli lasten ja nuorten kasvattamisessa ympäristötietoisuuteen.

Kestävyyden tulisi ulottua yhteiskunnan eri sektoreille.

Pohdintoja ja kysymyksiä pohdintaan:

  • Puhutaanko luontopohjaisista ratkaisuista vai biodiversiteettipohjaisista ratkaisuista?
  • Miten varmistetaan, että ammattiin opiskeleva saa tarpeeksi tietoa kestävyyden reunaehdoista oman ammattiosaamisensa tueksi?
  • Miten tuetaan kestävien arvojen vahvistumista yhteiskunnassa?

Kestävyysterveisin Elli ja Elina