Biodiversiteettikoulutusverkosto kokoontui Konneveden tutkimusasemalle (11/2022)

Marraskuussa kokoonnuimme Konneveden tutkimusasemalle kuulemaan monitieteisiä puheenvuoroja koulutus- ja biodiversiteettiteemaisista hankkeista ja projekteista, keskustelemaan kokemuksista, ideoista, haasteista biodiversiteettiopetuksen parissa sekä pohtimaan mahdollisuuksia aihealueen kurssien opetusyhteistyön jatkumisessa, vakiinnuttamisessa ja laajentamisessa.

Oli erittäin mukava kokoontua verkoston voimin ja päästä näkemään etäkokouksista tuttuja ihmisiä vaihteeksi ihan kasvotusten. Mukana oli osallistujia eri yliopistoista ja yhteistyöhalukkuus ja kiinnostus biodiversiteettiopetusyhteistyötä kohtaan oli ihailtavan suurta. Keskustelu oli vireää niin biodiversiteettiopetuksen teemoista kuin alan ajankohtaisista tutkimusaiheistakin. Oli mukava, että pääsimme jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia biodiversiteettiteemojen parissa työskentelyyn liittyen, sekä suunnittelemaan yhdessä jatkoa.

Työpajoissa pohdimme muun muassa biodiversiteettiopetusyhteistyön jatkamista ja sitä, mitä uusia kursseja opiskelijoille tarjotaan verkoston kautta jatkossa, sekä millaiselle osaamiselle biodiversiteettiteemoissa on tulevaisuudessa tarvetta. Lisäksi huomiota kiinnitettiin siihen, miten biodiversiteettiosaamista voitaisiin lisätä myös korkeakoulumaailman ulkopuolella.

Kohderyhmien laajentaminen koettiin tärkeäksi ja todettiin, että biodiversiteettiosaamista tarvitaan sekä yleisellä että syventävällä tasolla. Näin ollen myös koulutusta tarvitaan monitieteisesti sekä aihespesifisesti. Vahvoille laji- ja ekologiaosaajille, muun muassa ajankohtaisiin elinympäristöjen ennallistamiskysymyksiin liittyen, tulee olemaan tarvetta, ja verkoston yhteisenä toiveena onkin, että opinnot tukevat työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista. Maasto-opetuksella on tässä erityisen tärkeä tehtävä. Maasto-opetuksen tueksi voidaan rakentaa erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka valmistavat teoriaopetuksen saaneita opiskelijoita maastokursseille.

Yhteistyön laajentamista ja biodiversiteettiosaamisen vahvistamista myös yleisellä tasolla ja monitieteisesti pidettiin tärkeänä. Luonto- ja ympäristöasioiden osaamisen nähdään olevan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää eri alojen yritysten toiminnassa. Koulutuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa biodiversiteettiteemojen läpileikkaavuutta eri aloilla sekä tarvetta opiskelijoiden monipuolisiin opinto- ja urapolkuihin sekä niiden ohjaukseen. Biodiversiteettiopetuksen kehittämisessä onkin tärkeää huomioida erilaiset kohderyhmät ja räätälöidä biodiversiteettiosaamista eri alojen oppisisältöjä tukevaksi.

Myöskään kansainvälistä yhteistyötä ja markkinointia ei tule unohtaa, sillä toimivilla kursseilla on kysyntää myös kansainvälisesti ja näin voidaan vahvistaa Suomen roolia luontokadon hillitsemisessä ja vihreässä siirtymässä. Markkinoinnin ja tiedotuksen näkökulmasta on tärkeää muistaa, että uusia kohderyhmiä voidaan tavoittaa uusien kanavien kautta.

Konneveden tutkimusasema sijaitsee Konneveden rannalla.

Lähdemme suunnittelemaan verkoston toiminnan jatkuvuutta tapaamisessa saatujen ideoiden pohjalta, ja toivomme, että verkoston toimintaan saadaan jatkossa lisäresursseja. Tapahtuman ja hanketyön pohjalta muodostetaan Biodiversiteettikoulutusverkoston ristiinopiskelun toimintamalli ja jatketaan verkoston kurssien ristiinopiskelumahdollisuuksien laajentamista. Toivottavasti jatkossa voidaan myös järjestää uusia tapaamisia verkoston väelle ja jatkaa verkostoitumista.

Kaksivuotinen Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke biodiversiteettikoulutuksen opetusyhteistyön alkaa olla loppusuoralla, mutta työ biodiversiteettiopetuksen parissa jatkuu. Hankkeen päätöskuulumisia sitten joulukuussa!

Biodiversiteettiterveisin Elli, Emma ja Iida-Sofia

Biodiversity.now-kurssin esittelyä Climate Universityn vuositapaamisessa (11/2022)

Climate University -verkoston vuositapaaminen järjestettiin Tampereella 2.-3.11.2022 ja Biodiversiteettikoulutusverkosto kävi paikan päällä esittelemässä Biodiversity.now -kurssia. Tapahtumassa oli mukana joitain kymmeniä osallistujia Climate University -verkoston suomalaisista korkeakouluista. Tapahtuman tunnelma oli lämmin ja oli hienoa päästä tapaamaan kasvokkain kestävyysasioista kiinnostuneiden opettajien ja tutkijoiden kanssa.

Tapahtumassa kuultiin viimeisimpiä uutisia ja kehityssuuntia Climate University -verkostossa. Koska Biodiversity.now on täysin uusi kurssi, yliopistonlehtori Irina Herzon sai kunnian esitellä kurssia verkostolle. Kurssi sai lämpimän vastaanoton osallistujilta. On hienoa, että vuosi sitten järjestetyssä edellisessä tapaamisessa esitelty suunnitelma biodiversiteettikurssista on nyt saatu vietyä loppuun, ja kurssi on tällä hetkellä käynnissä, Helsingin yliopiston tarjoamana. Biodiversiteetti ja sen katoamisesta johtuva kriisi on jäänyt yhteiskunnallisessa keskustelussa aikaisemmin taka-alalle, joten koettiin erittäin hyväksi asiaksi, että siihen pääsee nyt keskittymään kokonaisen verkkokurssin (ja tulevaisuudessa myös projektikurssin) verran.

Pääsimme myös esittelemään aivan uutta posteria tapaamiseen osallistujille.

Lisäksi pääsimme vetämään työpajaa Biodiversity.now -kurssin B-osasta eli projektikurssiosuudesta. Työpajaan osallistuneiden henkilöiden erilaiset työ- ja koulutustaustat antoivat mahdollisuuden hyvin monipuolisten ajatusten ja ideoiden vaihtoon. Projektikurssin on määrä koostua erinäisistä projektivaihtoehdoista, ja kurssia tarjoava opettaja valitsee, minkä/mitkä projektivaihtoehdot hän oppilailleen tarjoaa. Haluamme projektikurssin toteutuvan monitieteisissä pienryhmissä, joten tarvitsemme ideoita ja kommentteja myös monipuolisesti eri alojen ihmisiltä. Työpaja oli onnistunut ja saimme paljon mielenkiintoisia ideoita kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Työpajan seurauksena syntyi muun muassa uusi projekti-idea, ja keskustelu sekä näkemykset hyvistä ryhmätyökäytänteistä loivat hyvää pohjaa projektikurssin suunnittelulle, jotta kurssista saadaan mahdollisimman toimiva niin opettajalle kuin opiskelijoille.

Myöhemmin iltapäivällä järjestettiin Sanomisen paikka -yleisötilaisuus Tampere-talon aulassa, päivän tilaisuuden nimi oli Katoava luontomme. Tapahtumassa panelistit Kaisa Mustajärvi Tampereen kaupungilta, metsäekologian lehtori Petri Keto-Tokoi, Villivyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen ja Tampereen luonnontieteellisen museon intendentti Tomi Kumpulainen keskustelivat biodiversiteettikysymyksistä, esimerkiksi koulutuksen roolista biodiversiteettikadon torjunnasta sekä siitä, mitä jokainen voi tehdä biodiversiteetin suojelemiseksi. Tilaisuuden päätteeksi väitöskirjatutkija Samuli Junttila alias Idän Proffa esitti käytyyn keskusteluun liittyvän ja ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä muistuttavan kappaleen. Tapahtuma striimattiin eteenpäin kaikille kiinnostuneille.

Kirjoittanut Sini Bäckström ja Iida-Sofia Holma

Biodiversiteettikoulutusverkoston syksykuulumisia (9/2022)

Syksyllä tapahtuu paljon, niin luonnossa kuin hankkeessammekin. Verkoston toiminta on edennyt vauhdikkaasti ja onkin aika koota hankekuulumisiamme.

Kärpässieni
Nyt on hyvä aika tunnistaa sienilajeja. Kuva: Elli Hämynen

Ristiinopiskelu avautui

Puolukka
Pakkasen puraisemat puolukat ovat herkullisia. Kuva: Elli Hämynen
Pihlaja
Pihlajissa on jo kaunis ruska. Kuva: Elli Hämynen

Biodiversiteettikoulutusverkoston ristiinopiskelu on alkanut, ja opinto-oikeutta verkoston yliopistojen kursseille on jo päässyt hakemaan, ja haku kevään kursseille jatkuu 30.11. saakka. Verkoston kurssitarjonta mahdollistaa osaamisen laajentamisen Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin soveltuvien alojen opiskelijoille.

Mukana on niin etäopintoina opiskeltavia kursseja kuin kenttä- ja harjoituskurssejakin. Kurssien opiskelu on opiskelijoille maksutonta, ja kurssit on suunniteltu siten, että ne täydentävät kotiyliopistossa tarjottavia opintoja ja tarjoavat mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen sekä verkostoitumiseen toisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

Alkavan lukuvuoden tarjonnassa on 15 kurssia, ja verkoston opintotarjontaa päivitetään vuosittain. Tämän lukuvuoden kursseja ovat muun muassa erilaiset lajintuntemuksen kurssit aina trooppisista kasviheimoista lintuihin ja kääpiin, metsien, metsämaan ja trooppisen ekologian kurssit, kalabiologian menetelmiin ja talviekologiaan perehdyttävät kurssit sekä yleistä ekologista ja luonnonsuojelullista osaamista lisäävät kurssit.

Kurssien tarjoaminen verkoston kautta on toteutettu yhteistyössä yliopistojen opintohallinnon kanssa ja syksyn aikana pilotoidaankin sitä, miten käytännöt toimivat ja miten verkostomaista yhteistyötä opetuksessa tulisi kehittää. Lisäksi jo malttamattomina odottelemme valtakunnallisen ristiinopiskelupalvelun avautumista.

Biodiversity.now-kurssin julkistaminen lähestyy

Järvimaisema
Syksyinen järvimaisema kutsuu vielä vesille. Kuva: Elli Hämynen

Olemme Sitran, Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Nordplussan tuella rakentaneet Biodiversity.now-verkkokurssia, joka opettaa monipuolisesti biodiversiteettikriisin syistä ja seurauksista sekä johdattelee pohtimaan ratkaisuja luontokadon hidastamiseen. Kurssia on tehty yhteistyössä Una Europa -verkoston ja Climate Universityn kanssa, ja kurssin sisältöjä on ollut työstämässä laaja asiantuntijaryhmä eri organisaatioista ja koulutusaloilta. Rahoittajien tuki on mahdollistanut laadukkaiden kurssivideoiden tekemisen sekä kurssin visuaalisuuteen panostamisen.

Kurssi täydentää Climate Universityn kestävyysaiheisten kurssien tarjontaa ja avautuu opiskeltavaksi 7.10. Kurssille ovat tervetulleita niin Biodiversiteettikoulutusverkoston, Climate Universityn, Una Europa -verkoston kuin avoimen yliopistonkin opiskelijat. Myöhemmin kurssista on tulossa myös suomenkielinen versio, uuden jatkuvan oppimisen hankkeen myötä.

Toivottavasti kurssi saavuttaa suuren suosion ja biodiversiteettiosaaminen laajenee sen myötä. Tervetuloa myös lanseeraustilaisuuteen 7.10.

Syksyn suunnitelmia

Metsämaisema
Aurinkoisina päivinä metsässä hehkuvat kauniit syyssävyt. Kuva: Elli Hämynen

Hankettamme on jäljellä reilut kolme kuukautta ja tuohon aikaan mahtuu monenlaista tapahtumaa, yhteistyön syventämistä ja opetusta.

Verkoston opetusyhteistyön pilottinakin toimiva kääpien lajintuntemuksen maastokurssi järjestetään ensi viikolla Keski-Suomessa, ja tästä kootaan näkemyksiä ja kokemuksia kenttäopetusyhteistyön laajentamista varten. Lokakuun alussa lanseerataan Biodiversity.now-kurssi ja puolivälissä kuuta pohjustetaan verkoston kansainvälistä laajentamista UArctic-verkoston konferenssissa Islannissa. Marraskuun alku tuo mukanaan Climate Universityn verkostotapaamisen, jossa biodiversiteettiteemat ovat tänä vuonna keskiössä, ja marraskuun toisella viikolla verkostomme kokoontuu Konneveden asemalle, missä suuntaamme ajatuksia Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminnan jatkamiseen ja vakiinnuttamiseen.

Tapahtumien lisäksi syksyyn mahtuu opetusyhteistyön laajentamista, kurssien kehittämistä, uuden virtuaalisen monimuotoisuusoppimisympäristön rakentamista sekä uusia hankehakuja ja -avauksia biodiversiteettiteemojen ympärillä.

Muistathan, että kuulumisiamme voi seurata myös Twitterin puolella!

Ihanaa syksyä, kauniita ruskansävyjä, hienoja sienilöytöjä ja mukavia puolukkasaaliita toivoen Elli

Työskentely monitieteissä hankeympäristössä (8/2022)

”Biodiversiteettiin liittyvät näkökulmat ovat mielestäni erityisen kiinnostavia, sillä ne läpäisevät kaikki yhteiskunnan sektorit ja niiden merkitys näkyy kaikessa.”

Kuva: Mikko Hannuksela

Olen työskennellyt hankkeessamme kevään ja kesän opetusavustajana, ja työtehtäväni ovat olleet monipuolisia liittyen erityisesti koulutussuunnitteluun ja pedagogisen osaamisen soveltamiseen. Pian valmistuvana kasvatustieteilijänä minua on jo aiemmin kiinnostanut monitieteisyys ja koen sen yhdeksi suurista mielenkiinnon kohteista myös tässä hankkeessa. Lisäksi olen päässyt oppimaan biologian substanssin parissa, mikä on myös ollut innostavaa, sillä biologia ja erityisesti ekologia olivat lukiossa vahvuuksiani. Biodiversiteettiin liittyvät näkökulmat ovat mielestäni erityisen kiinnostavia, sillä ne läpäisevät kaikki yhteiskunnan sektorit ja niiden merkitys näkyy kaikessa. Luonnon monimuotoisuutta emme voi unohtaa taloudessa, politiikassa tai käytännön arjessamme. Lisäksi hankkeella vastaamme tulevaisuuden osaamistarpeisiin kehittämällä opetusta eri yliopistojen välillä sekä kehittämällä kansainvälistä biodiversiteettiaiheista verkkokurssia.

Kuva: Mikko Hannuksela

Tähän hankkeeseen suurin asiantuntemukseni on ollut pedagoginen osaaminen, jota olenkin pääsyt soveltamaan käytännössä verkkokurssien ja hankkeen opetusmateriaalien parissa. Olen myös pystynyt hyödyntämään luovuuttani ja näkemystäni verkkokursseista ja niiden toimivasta pedagogiikasta. Olen päässyt jättämään oman kädenjälkeni mm. Biodiversity.now-verkkokurssin rakenteeseen ja arviointiin sekä työskennellyt erityisesti pedagogisen suunnittelun ja toteutuksen parissa. Työtehtäviini on sisältynyt lisäksi mm. viestintää, yhteistyön suunnittelua, kokouksia ja opetusvideoihin osallistumista. Projektityöskentely mahdollistaa vapauden ja aikatauluttamisen tehtävien suhteen omien työtehtävien sisällä. Tämä vahvistaa edelleen ajanhallinnan ja priorisoinnin taitoja. Hankkeessa olen päässyt myös mukaan kansainväliseen ympäristöön ja osittaisena työkielenä on ollut englanti. Myös tämän olen kokenut mielenkiintoisena.

Projektityöskentelyssä suuressa verkostossa olen huomannut myös, että esimerkiksi tiedonkulku, sisäinen viestintä, vastuiden jakaminen ja johtamisen näkökulmat korostuvat. Nämä huomiot antavat hyvää oppia jatkoon erilaisissa projekteissa työskentelyyn.

Kuva: Mikko Hannuksela

Aikuiskasvatustieteen tulevaisuuden mahdollisuudet näen esimerkiksi eri alojen rajapinnoilla – tämä on myös yksi syy sille, miksi valitsin aikoinaan aikuiskasvatustieteen pääaineekseni. Uskoin koulutuksen antavan hyvät lähtökohdat työskentelyyn erilaisissa ympäristöissä. Tulevaisuuden työelämässä kaivataan monipuolista osaamista ja laajempaa näkökulmaa opintoalan ja työkokemuksen suhteen – mielestäni tarvitsemme enemmän erilaisten alojen ymmärrystä ja vuoropuhelua kuin vastakkainasettelua eri tieteenalojen tarpeellisuudesta. Olen iloinen, että olen päässyt työskentelemään luonnon monimuotoisuuden parissa monitieteisessä ympäristössä.

Aurinkoista alkusyksyä toivottaen Elina Hannuksela