Biodiversity.now – Ymmärrystä luontokadosta uuden verkkokurssin avulla (1/2022)

kolmikko-blogikuva

Hyvää kansainvälistä koulutuksen päivää!

Olemme päässeet hankkeessa hyvin liikkeelle opetuksen kehittämisen merkeissä. Kansainvälisen koulutuksen päivän kunniaksi haluamme syventyä Biodiversity.now -kurssiin, jota olemme tekemässä yhdessä Climate Universityn ja UnaEuropan kanssa.

Kurssista

Biodiversity.now -kurssista on tulossa viiden opintopisteen laajuinen kurssikokonaisuus, joka koostuu kahden opintopisteen MOOC-osiosta ja kolmen opintopisteen projektityöosiosta. Kurssi tulee olemaan osa myös Climate Universityn ja UnaEuropan kurssitarjontaa, joten se on englanninkielinen. Koemme kansainvälisen kurssin olevan oivallinen tapa lähestyä globaaleja ratkaisuja vaativaa biodiversiteettikriisiä!

biodiversity-blogikuva
Biodiversity.now -kurssilla käsitellään muun muassa biodiversiteetin muodostumista ja biodiversiteettikriisin käsitettä. Toisiinsa vahvasti linkittyviä ja päällekkäisiä käsitteitä biodiversiteettiin liittyen on reilusti.

Biodiversity.now -kurssi on maisteritason kurssi, mutta avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteenamme on kehittää biodiversiteettiaiheinen kurssi, joka olisi mahdollisimman monitieteinen ja kiinnostava. Haluamme, että kurssi tarjoaa mielenkiintoista sisältöä opiskelijan tieteenalasta riippumatta ja tavoitteenamme on herättää opiskelijan kiinnostus biodiversiteettiaiheisiin sekä tarjota konkreettisia ratkaisuja biodiversiteettikriisin pysäyttämiseksi. Kurssilla haluamme korostaa opiskelijoiden omaa toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnallisessa muutoksessa kannustamalla miettimään ja pohtimaan biodiversiteettikriisiä opiskelijan oman alan ja tulevaisuuden kannalta. Kurssin suunnitellaan toimivan myös peruskoulun tai toisen asteen opettajien lisäkoulutuksena ja näin tukevan jatkuvaa oppimista biodiversiteettiaiheiden parissa. Kurssityöhön on saatu ideoita ja tukea Jyväskylän Kestävyys- ja vastuullisuusseminaarin osallistujilta, ja kurssityössä on mukana yhteistyökumppaneita eri yrityksistä ja oppilaitoksista.

Moduulit

Kurssi sisältää yhteensä viisi moduulia sekä taustatieto-osion, jonka tarkoituksena on tarjota tukea kurssin opiskeluun ja taustatietoa opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta biodiversiteettiaiheista. Ensimmäisessä moduulissa esittelemme, mitä biodiversiteetillä ja biodiversiteettikriisillä tarkoitetaan ja pohdimme, miten biodiversiteettikriisi linkittyy kestävyyskriisiin. Moduulissa haluamme myös käydä läpi biodiversiteettikeskusteluun liittyviä arvoja.

Toisessa moduulissa syvennymme luonnon monimuotoisuutta uhkaaviin tekijöihin: Mitä biodiversiteetin heikkeneminen tarkoittaa ja mitkä tekijät sitä aiheuttavat? Tarkastelemme ihmistoimintaa biodiversiteettikriisin ajajana. Lisäksi toisen moduulin lopussa käymme läpi, miten biodiversiteettiä tutkitaan ja miksi tutkimus on tärkeää. Tavoitteenamme on tuoda esiin tutkijoita ja asiantuntijoita sekä heidän biodiversiteettiin linkittyvää tutkimustaan.

Moduulissa kolme keskitymme etsimään ratkaisuja biodiversiteettikriisiin. Tärkeää on tarjota keinoja oman osaamisen hyödyntämiseksi biodiversiteetin suojelussa ja kriisin pysäyttämisessä. Haluamme tässä moduulissa tuoda esiin mahdollisimman monitieteellisen kattauksen vaikuttamisen keinoja.

Neljäs moduuli kattaa biodiversiteetin ajankohtaisimmat aiheet sekä pohtii median vaikutuksia ajatteluumme ja toimintaamme sekä sitä, miten mediaan tulisi suhtautua. Tavoitteenamme on tarjota kuva luonnon monimuotoisuuteen linkittyvien aiheiden kehityssuunnista sekä ymmärrystä siitä, minkälainen rooli medialla on biodiversiteettiaiheista puhuttaessa. Moduulissa katse käännetään syistä ja seurauksista tulevaisuuteen. Viidennessä moduulissa keräämme kurssin opiskelijoilta palautetta sekä ohjaamme opiskelijoita itsereflektioon. Lisäksi hyödynnämme palautetta kurssin kehittämiseksi.

Menetelmät

MOOC-kurssilla käytettävien menetelmien valinnassa kiinnitämme huomiota itseohjautuvuuteen, oppimisen aktivointiin ja osaamisen syventämiseen sekä tehtävien tarkoituksenmukaisuuteen ja siihen, millaista työtä tehtävien tarkistaminen vaatii opettajalta. Videoiden yhteydessä on tarkoituksena aktivoida opiskelijoita pohtimaan teemaa ja seuraamaan omaa oppimista. Kurssin tehtäviin on suunniteltu keskustelualuetehtäviä, joissa opiskelijat pääsevät kirjoittamaan lyhyitä tekstejä eri näkökulmista ja tutustumaan toistensa vastauksiin. Nämä tehtävät myös ohjaavat opiskelijoita itsereflektioon biodiversiteettikysymysten ja oman alan ja kokemusmaailman yhteydestä. Tehtävien kautta halutaan paitsi kerrata keskeisiä asioita ja luoda motivaatiota oppimiseen, myös kannustaa opiskelijoita pohtimaan omaa ja oman alan arvoja ohjaavaa toimintaa. Kurssin video- ja lukumateriaalit soveltuvat tutustuttaviksi myös ilman suoritustavoitteita.

Projektityöosuus

Kurssin projektityöosuus on MOOC-kurssia vapaampi kokonaisuus ja pääsääntöisesti kurssia opettavan opettajan vastuulla. Hankkeessa keskitymme kokoamaan esimerkkejä ja ideoita projektitehtäviksi kurssille. Tavoitteena on, että kurssin projektityöosuudella voidaan syventyä biodiversiteettiaiheeseen sellaisilla menetelmillä, jotka eivät MOOC-kurssilla ole mahdollisia. Tällaisia työtapoja voivat esimerkiksi olla ryhmätyöskentelyt, tapaustutkimukset tai tutkimussuunnitelman laatiminen. Projektiosuudella opiskelijan on myös mahdollista saada henkilökohtaisempaa palautetta kuin MOOC-kurssilla.

kurssi-blogikuva
Kurssin suunniteltu rakenne. Kurssin oppimateriaali auttaa uusien tietojen oppimisessa ja lukumateriaalin avulla opiskelija pääsee syventämään ja täydentämään osaamistaan. Kurssin tehtävien avulla syvennetään ja monipuolistetaan oppimista sekä päästään pohtimaan omia arvoja ja näkökulmia monitieteisesti. Osaamistestit varmistavat oppimistavoitteiden mukaisen osaamisen ja rytmittävät kurssin opiskelua. Yhdessä interaktiivisten aktiviteettien kanssa kurssin oppimateriaaleista, tehtävistä, testeistä ja lukumateriaaleista muodostuu kiinnostava oppimiskokonaisuus.

Seuraavina työvaiheina Biodiversity.now -kurssin tekemisessä ovat sisällöntuottaminen sekä käyttöoikeuksiin, saavutettavuuteen ja visuaalisuuteen liittyvien käytännönkysymysten selventäminen. Mikäli olet kiinnostunut tuottamaan sisältöä kurssille, ota rohkeasti yhteyttä!

Kurssityöterveisin Iida-Sofia ja Elli

Biodiversity.now MOOC-kurssi pähkinänkuoressa

- Kahden opintopisteen laajuinen englanninkielinen maisteritasolle suunnattu MOOC-kurssi
- Sopii kaikkien tieteenalojen opiskelijoille
- Kurssi sisältää 5 moduulia, joissa käsitellään biodiversiteettiä muun muassa seuraavista näkökulmista:
o Miksi puhutaan biodiversiteettikriisistä?
o Mihin kriisi voi johtaa?
o Millä keinoilla luontokatoa voi hillitä ja hallita?
o Biodiversiteetti, minä ja media. Mitä minä voin tehdä biodiversiteetin hyväksi, miten media muuttaa ajatuksiamme biodiversiteetistä ja miten suhtautua siihen?
- Kurssin tavoitteena on aktivoida opiskelijoita miettimään biodiversiteettiä omien arvojen ja alan sekä yhteisen tulevaisuuden näkökulmista.
- Yhteistyössä Climate University, Una Europa ja Biodiversiteettikoulutusverkosto 
- Lisätietoa myöhemmin!

Takaisin sivun yläosaan