Tietoa hankkeesta

Luonnon biologinen monimuotoisuus eli biodiversiteetti on maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edellytys.

Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminta on käynnistetty Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa vuosina 2021-2022. Mukana verkoston kehittämisessä ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Oulun yliopistot sekä Åbo Akademi.

Luonnon monimuotoisuus on hälyttävää vauhtia vähenemässä luonnonvarojen kestämättömän käytön, ilmastonmuutoksen, ekosysteemien pirstaloitumisen, vieraslajien leviämisen, elinympäristöjen pilaantumiseen ym. ihmisen toiminnan vuoksi. Luonnon monimuotoisuuden huomioimisen tulisikin olla osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa ja vaikuttaa läpileikkaavasti toimintatapojen muutoksiin niin talouspolitiikassa, kulttuurissa kuin maankäytön suunnittelussakin.
Jotta monimuotoisuus osataan huomioida kattavasti, tarvitaan koulutusta ja monipuolista yhteistyötä koulutussuunnittelussa.

Hankkeemme tarkoituksena on ollut koota kansallinen biodiversiteettialan koulutuksen verkosto, koulutustarjonta ja toimintamalli ja näin vastata nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin monimuotoisuuskysymysten parissa.

Biodiversiteettikoulutusverkostomme on ollut ensimmäinen askel alan opetusyhteistyön vakiinnuttamiseksi.

Hankkeessa on muodostettu yliopistoyhteistyön toimintamalli kansalliselle biodiversiteettikoulutukselle. Tämän kautta yliopistojen vahvuusalat ja strategisten tavoitteiden mukainen osaaminen tuodaan koko verkoston käyttöön.

Opintosisällöt pyrkivät kattamaan eri ekosysteemien ja maantieteellisten alueiden monimuotoisuuden ja niiden tekemiseen osallistuu laaja-alainen asiantuntijaverkosto.

Hankkeen tavoitteet

Lisää biodiversiteettiosaamista yhteiskuntaan
Tiedon poikkitieteellisyys ja laaja-alainen soveltaminen
Opetusyhteistyö
Oppimismahdollisuuksia opiskelijoille
Poikkitieteisyys ja liikkuvuus
Suomen näkyvyys ja rooli kansainvälisissä biodiversiteettikysymyksissä
Suomen siirtymä ekologisesti kestävämpään ja vähähiilisempään yhteiskuntaan

Hanke jakautuu neljään työpakettiin:

Verkoston koulutustarjonnan kokoaminen ja katvealueiden tunnistaminen

Biodiversiteetti-aiheisten kurssien kokoaminen

Katvealueiden ja oppimistarpeiden tunnistaminen

Eri yliopistojen vahvuusalojen ja strategisten tavoitteiden mukainen osaaminen koko verkoston käyttöön

Kurssitarjonnan digitalisoiminen ja monimuotoistaminen

Tarveperustaisten kurssien tekeminen

Yhteisten osaamis-tavoitteiden luominen

Digitalisoiminen ja erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen

Kenttäopetuksen yhteistoiminnan kehittäminen

Käytännön osaamisen tukeminen

Kenttäasemien käytön tehostaminen

Yhteisten kurssien pilotointi

BioPeda-hankkeessa tehdyn työn jatkaminen

Opetusyhteistyön toimintamallin muodostaminen

Kansallisen biodiversiteettikoulutusverkoston toimintamallin kehittäminen

Monimuotoisuushaasteisiin vastaaminen verkostomaisen yhteistyön avulla

Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminnan periaatteet:

Kuva: Manfred Steger

Yhteinen tavoite ja halu tehdä yhteistyötä

Motivaatio, aktiivinen osallistuminen ja tiedotus

Selkeät vastuut ja koordinointi

Yhteistyö, viestintä, keskustelu, avoimuus

Palaute ja kehittyminen